Choose language
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Chinees
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
KvK 31009627

Responsible Care

De leden van het VHCP dienen voor Responsible Care te voldoen aan de volgende uitgangspunten:

1. Wettelijke verplichtingen.
Het bedrijf zal handelen volgens alle relevante wettelijke regelingen en vereisten. Daarnaast zal het de bepalingen van bestaande praktijkcodes van het VHCP naleven die van toepassing zijn op de chemische activiteiten.

2. Risicomanagement.
Het bedrijf zal al het mogelijke doen opdat zijn activiteiten niet een onacceptabel risico met zich meebrengen voor (tijdelijke) werknemers, klanten, de samenleving of het milieu.

3. Beleid en Documentatie.
Het bedrijf zal schriftelijke documentatie onderhouden ter zake van alle bedrijfsactiviteiten, waaruit blijkt dat het beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu parallel loopt aan de uitgangspunten van het VHCP Responsible Care-programma.

4. Verstrekken van (product)informatie.
Het bedrijf zal (voor de bedrijfsvoering) relevante informatie inzake gezondheid, veiligheid en milieu aanbrengen op alle producten van het bedrijf en al het mogelijke doen om deze informatie bekend te doen zijn bij de (tijdelijke) werknemers, klanten en het publiek.

5. Opleiding.
Het bedrijf zal al het mogelijke doen opdat alle werknemers op de hoogte zijn van de beleidsverklaring van de directie van het bedrijf inzake Responsible Care. Het bedrijf zal zorgdragen voor voldoende opleidingen en trainingen voor de medewerkers teneinde hen in staat te stellen de doelstellingen van Responsible Care op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te realiseren.

6. Calamiteiten (intern & extern).
Het bedrijf zal een calamiteitenplan opstellen en onderhouden.

7. Continue Verbetering.
Het bedrijf streeft ernaar die activiteiten, die de kwaliteit van het eigen bedrijf verbeteren, te ondersteunen en het bewustzijn van alle betrokkenen inzake gezondheid, veiligheid en milieu in de bedrijfsvoering te versterken.

8. Communicatie.
Het bedrijf zal voortdurend met de samenleving communiceren over de zorg die bestaat over de activiteiten van de onderneming en zal daarop - waar mogelijk - antwoorden formuleren.


De directie acht zich verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaande verplichting volgens genoemde uitgangspunten en zal daarvoor voldoende middelen ter beschikking stellen, de ontwikkeling actief stimuleren en, waar nodig, corrigerend optreden.
 

Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
Meer contact informatie »